Works


Goron-goron-goron
céramique / ceramic / 陶 

Gallery Gen / ギャラリー現
4.2003
500 x 480 x 70 cm

Photo : Anzaï